Przewiń do góry
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami!

Zostaw nam numer, oddzwonimy:
wiertarki
głowice
części
serwis
(pn. - pt. w godzinach 08:00 - 16:00)
Udało się!

Wysłano!

Twój numer telefonu został zapisany,
wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Lub zadzwoń:
Główny: +48 535 732 115
Social media Social media Social media Social media

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

32-432 Pcim 1563

KRS 0000857704

NIP 6812082586

Zwaną w dalszej części ogólnych warunków umowy – LAZZONI GROUP.

1.    Ustalenia ogólne

OWU MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE A KLIENT PODEJMUJĄC WSPÓŁPRACĘ AKCEPTUJE JE

1.1   Ogólne Warunki Umowy Lazzoni Group (*OWU*) są integralną częścią wszystkich ofert handlowych, umów sprzedaży i dostawy oraz innych umów zawieranych przez Lazzoni Group w szczególności umów konserwacji i umów serwisowych. Uregulowania odmienne do postanowień OWU wymagają pod rygorem ich nieważności zgodnych oświadczeń woli wyrażonych w formie pisemnej przez Lazzoni Group i Kupującego. 
1.2     W przypadku istniejących stałych kontaktów handlowych OWU obowiązują dla wszystkich przyszłych umów sprzedaży, dostawy, umów konserwacji i umów serwisowych oraz innych umów, o ile Strony nie postanowią inaczej.
1.3     OWU dostarczane są Kupującemu na piśmie w szczególności wraz z ofertą handlową, umową lub fakturą. Z chwilą pierwszego doręczenia OWU ich treść staje się obowiązującą regulacją prawną pomiędzy Stronami. Kupujący składając zamówienie, zlecenie lub zawierając umowę sprzedaży wyraża zgodę na włączenie OWU do treści umowy, jako jej integralną i wiążącą część. Przyjęcie niniejszych warunków przez Kupującego następuje również w każdy inny sposób, jeżeli z zachowania Kupującego wynika, iż się z nimi zapoznał lub mógł zapoznać.
1.4    Przy braku innych pisemnych umów lub uzgodnień treść OWU stanowi pomiędzy stronami wyłącznie obowiązującą regulację prawną.
1.5    Jeżeli poszczególne postanowienie OWU są lub będą nieważne lub bezskuteczne, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień stosuje się postanowienia, które są możliwie najbliższe założeniom OWU.
1.6    Użyte w niniejszych OWU Lazzoni Group. określenia mają następujące znaczenie.
a)    Przez skrót „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Umowy Lazzoni Group.
b)    Przez „Kupującego” rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę, autoryzowanego sprzedawcę lub inną osobę prowadzącą działalność gospodarczą na własny rozrachunek będącą stroną stosunków prawnych z Lazzoni Group c)    Przez „Konsumenta” rozumie się adresata oferty handlowej, zamawiającego, zleceniodawcę lub inną osobę, nie prowadzącą działalności gospodarczej będącą stroną stosunków prawnych z Lazzoni Group

d)    Przez „Lazzoni Group” rozumie się:

 LG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

32-432 Pcim 1563

KRS 0000857704

NIP 6812082586


2.    Zawarcie umowy, przedmiot umowy, zakres dostawy
2.1    Wraz z zamówieniem towaru w postaci złożenia własnoręcznego podpisu na formularzu zamówienia lub oferty w inny sposób identyfikujący wolę Kupującego, Kupujący lub osoba działająca w jego imieniu oświadcza w sposób wiążący, że chce nabyć zamówiony towar. Przyjęcie zamówienia przez Lazzoni Group nastąpi w ciągu dwóch tygodni poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia lub realizację zamówienia z zachowaniem terminu nadania przesyłki.
Kupujący przekazując dane osobowe Sprzedawcy oświadcza, iż wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Sprzedawcę oraz Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.
2.2    Zawarcie umowy z Lazzoni Group następuje z chwilą potwierdzenia przez Lazzoni Group prawidłowo złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że Lazzoni Group po złożeniu zamówienia przez Kupującego ma prawo w formie pisemnej określić inną chwilę zawarcia umowy lub jej wejścia w życie.
2.3    Kupujący odpowiada za prawidłowość oraz prawdziwość danych podanych na zamówieniu, zleceniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Kupujący nie może odmówić przyjęcia towarów dostarczonego zgodnie z jego zamówieniem.
2.4    Miejscem spełnienia świadczenia Lazzoni Group jest siedziba Lazzoni Group lub wskazane w zamówieniu miejsce dostawy towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5    Wszystkie publikowane katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe i dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążące są jedynie dane i parametry technicznie pisemnie potwierdzone przez Lazzoni Group w umowie.
2.6    Lazzoni Group zastrzega jednocześnie możliwość zmian konstrukcyjnych, danych technicznych i wzornictwa zamówionego towaru, wynikających z modernizacji i postępu technicznego o ile towar pomimo zmian nie zmienia swojego charakteru i właściwości technicznych i dostarczenie takiego towaru nie stoi w sprzeczności z istotnym interesem Kupującego.
2.7    Lazzoni Group zastrzega, że przedstawione indywidualnie oferty handlowe, kalkulacje, projekty, rysunki i inne dane techniczne są poufne i nie mogą być przez Kupującego udostępnione osobom trzecim. Naruszenie tego postanowienia uprawnia Lazzoni Group do wystąpienie na drogę sądową z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie umowy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2.8    Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Lazzoni Group zgodnie z zapisem 2.2 nie wywołuje żadnych skutków prawnych; w szczególności po stronie Kupującego nie powstaje żadne roszczenie związane z nie zawarciem umowy.
2.9    Lazzoni Group dostarczy zamówione urządzenie zgodny z wytycznymi zawartymi w Dyrektywie Maszynowej Unii Europejskiej i deklaracją zgodności WE

3.    Termin dostawy i realizacji

3.1    W przypadku uzgodnienia terminu dostawy rozumianego jako zobowiązanie się Lazzoni Group do wydania towaru Kupującemu w miejscu wskazanym w zamówieniu, w okresie wskazanych tygodni lub miesięcy, bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem nadesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia, jednak nie wcześniej niż w dniu dostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów oraz uznania uzgodnionej kwoty na rachunku bankowym Lazzoni Group. Bieg terminu dostawy nie może się także rozpocząć przed ustaleniem wszystkich warunków technicznych związanych z zamówieniem. W przypadku nie wypełnienia w odpowiednim czasie któregokolwiek z powyższych obowiązków termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
3.2    W razie żądania Kupującego dokonania zmian w zamówionym towarze, takie żądanie traktuje się jak złożenie nowego zamówienia. Nowe zamówienie zostanie uwzględnione, jeśli Lazzoni Group uzna jego wykonanie za możliwe: w takim przypadku ustalony w pierwotnym zamówieniu termin dostawy nie wiąże Lazzoni Group i może zostać wyznaczony nowy termin dostawy. W wypadku, kiedy żądane zmiany zamówienia zostaną uznane za niemożliwe do wykonania wiążącym obie strony jest pierwotne zamówienie.
3.3    Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak: klęski żywiołowe, strajki, blokady, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływu na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców Lazzoni Group lub terminowe wykonanie zobowiązania przez Lazzoni Group jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności Lazzoni Group może się także powoływać podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach Lazzoni Group niezwłocznie poinformuje Kupującego.
3.4    Jeżeli spełnienie świadczenia z powodu wystąpienia opisanych powyżej nieprzewidzianych okoliczności pociągałoby za sobą poniesione przez Lazzoni Group znacznej szkody, bądź też wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, Lazzoni Group zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
3.5    Lazzoni Group zastrzega sobie prawo do świadczenia częściowego. Każdą spełnioną część świadczenia uznaje się za odrębną czynność prawną, która może być rozliczana osobno.
3.6    W przypadku opóźnienia w odbiorze przez Kupującego przedmiotu umowy Lazzoni Group jest uprawniony do naliczania opłat tytułem przechowania towarów w wysokości 20,- PLN netto tygodniowo za każdy zajmowany m2 powierzchni magazynu, licząc od dnia przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie Lazzoni Group. Po upływie 4 tygodni od momentu przyjęcia towaru na magazyn w siedzibie Lazzoni Group i nie wywiązaniu się z warunków umowy przez Kupującego Lazzoni Group ma prawo dalszego odsprzedania towaru, nowy termin realizacji zostanie przekazany Kupującemu na nowych warunkach ustalonych przez Lazzoni Group.
3.7     W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, względnie odstąpienia od umowy przez Lazzoni Group z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego, a w szczególności: anulowania zamówienia przez Kupującego, odmowy odebrania towaru, odmowy podpisania umowy kredytowej, odmowy zapłaty przedpłaty, odmowy dostarczenia żądanych dokumentów, Lazzoni Group obciąży Kupującego karą umowną w wysokości 25% wartości netto umowy.
3.8    W wypadku instalacji towaru przez serwis Lazzoni Group, strony uzgodnią odpowiedni termin instalacji uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Lazzoni Group nie dłuższy jednak niż 2 tygodnie od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub pisemnego potwierdzenia gotowości do uruchomienia w miejscu instalacji. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Lazzoni Group w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych. W wypadku niemożliwości instalacji urządzenia w ustalonym terminie ze względu na nie spełnianie warunków instalacji takich jak:
– rozładunek wózkiem widłowym o właściwym tonażu
– gotowości postawienia maszyny w miejscu pracy (dotyczy dostawy i uruchomienia w tym samym dniu)
– braku odpowiednich przyłączy i ich parametrów: elektrycznego, pneumatycznego, odciągowego lub innych jeśli występują
– baku odpowiedniej wtyczki elektrycznej
, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przyjazdem serwisu zgodnie z cennikiem usług serwisowych. 

4.    Ceny, warunki płatności
4.1    Ceny podane przez Lazzoni Group ustalone są w walucie PLN odnoszą się wyłącznie do określonej w zamówieniu ilości towaru oraz nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania, kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, chyba, że odrębne pisemne potwierdzenia Lazzoni Group postanawiają inaczej.
4.2    W wypadku transakcji ustalonej w walucie EUR, Lazzoni Group zafakturuje sprzedaż w walucie PLN po kursie EUR podanym na fakturze, kurs ten jest średnim kursem NBP z dnia fakturowania. Wymagalność należności w walucie PLN jest natychmiastowa w momencie wykonania usługi lub przekazania towaru.
4.3    W stosunku do Kupujących, którzy składają zamówienie przekraczające kwotę 1000,- PLN netto Lazzoni Group zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego zaliczki.
4.4    W wypadku transakcji z odroczonym terminem płatności Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę kredytową przedstawioną przez Lazzoni Group na warunkach wskazanych przez Lazzoni Group. Odmowa zawarcia umowy kredytowej powoduje natychmiastową wymagalność całej należności w dniu potwierdzenia gotowości wykonania zamówienia przez Lazzoni Group. 
4.5    Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Lazzoni Group lub wpłaty gotówkowej w kasie Lazzoni Group potwierdzone odpowiednim pokwitowaniem.
4.6    W wypadku zalegania przez Kupującego z płatnościami na rzecz Lazzoni Group Kupujący pokryje koszty upomnienia oraz odsetki za opóźnienie w następującej wysokości:
 –   odsetki umowne w wysokości 0,1% dziennie licząc od dnia wymagalności 
 –   50,- PLN kosztów 1. upomnienia w terminie 5 dni licząc od dnia wymagalności 
 –   100,- PLN kosztów 2. upomnienia w terminie 15 dni licząc od dnia    wymagalności
 –   wszystkich kosztów prawnych w tym zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz komorniczych
4.7    W przypadku nieuregulowania bieżących płatności sprzedający zastrzega sobie prawo do wyłączenia maszyny.
4.8   W przypadku wpłąty zaliczki i nieodebrania towaru po 3 miesiąch od daty zgłoszenia gotowości przez dostawce do odebrania towaru, zaliczka przepada. Zgłoszenie może być w dowolnej formie. 


5.    Warunki gwarancji i reklamacje

Obowiązują krajowe, ustawowe warunki gwarancji z zachowaniem poniższych postanowień: 
okres objęty gwarancją rozpoczyna się z dniem przekazania produktu i trwa 12 miesięcy w trybie jednozmianowym ośmiogodzinnym. Roszczenia gwarancyjne będą rozpoznawane oraz usuwane przez Gwaranta niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki w sposób uwzględniający rodzaj i zakres zdiagnozowanej oraz wykazanej wady.
5.1    Lazzoni Group ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo
-produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. Lazzoni Group uzupełni wszystkie braki i usunie wady na swój koszt.
5.2    Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie. Odpowiedzialność Lazzoni Group nie obejmuje kosztów następczych (w tym utraconych korzyści).
5.3    Podstawą roszczeń wynikających z gwarancji jest faktura VAT wystawiona przez Lazzoni Group oraz zapłata całej kwoty faktury lub nie zaleganie z płatnościami w stosunku do Lazzoni Group przez Kupującego.
5.4    Gwarancją objęte są wyłącznie towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi z zachowaniem następujący punktów:
    –    zapoznanie i zachowywanie wytycznych zawartych w instrukcji obsługi
    –    zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu w przypadku transportu własnego przez Kupującego
    –    zapewnienie odpowiednich warunków ustawienia oraz miejsca użytkowania    obrabiarki (np. temperatura pomieszczenia)
    –    użytkowanie obrabiarki z odpowiednim odciągiem wiórów 
    –    podłączenie obrabiarki przez uprawnionego elektryka do sieci elektrycznej wyposażonej w odpowiednie     zabezpieczenia
    –    dokonanie przeglądu i konserwacji z zachowaniem terminów zawartych w instrukcji obsługi lub innych pisemnych umowach. 
5.5    Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:
– usterki wynikające z niedotrzymania wyznaczonych warunków eksploatacji i ustawienia (fundament pod maszynę, zasilanie elektryczne, zasilanie sprężonym powietrzem, odciąg itd.),
– usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub siły/czynników zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych (zadrapania, wybrzuszenia, skrzywienia itd.),
– zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania (np. uszkodzenie lakieru, zadrapania itd.),
– usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku bieżącej konserwacji,
– części zużywające się (np. łożyska, pasy, wrzeciona gwintowane, nakrętki wrzecion, segmenty zębate, koła zębate, łamacze wióra, grzałki, prowadnice liniowe i wózki liniowe, itd.),
– elementy z tworzywa sztucznego (np. uchwyty, zaciski, pokrętła ręczne, naklejki, zatyczki, osłony, zgarniaki, koszyczki stołu formatowego, itd.),
– usterki powstałe na skutek korozji, działania ognia czy wody,
– usterki powstałe na skutek czynników zewnętrznych, tj. zanik jednej fazy, niewłaściwe zabezpieczenie jednostkowe, za wysokie/za niskie napięcie, uderzenie pioruna, przepięcie itd.,
– usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie.
– zerwanie plomby gwarancyjnej na elektrycznej skrzynce przyłączeniowej
– precyzji działania, jeżeli obrabiarka nie została uruchomiona przez serwis Lazzoni Group
– wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody następcze i transportowe 
5.6    Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w Lazzoni Group przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły i części towarów.
5.7    Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez Lazzoni Group. Wady widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie na email: serwis@lazzonigroup.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od wydania towaru, wady niewidoczne należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
5.8    W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady. Dla wykonania powyższego obowiązku strony uzgodnią odpowiedni termin, uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe Lazzoni Group. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi Lazzoni Group w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych przy usuwaniu wady.
5.9    Lazzoni Group ma prawo wyboru sposobu usunięcia wady w ramach udzielonej gwarancji (naprawa, wymiana, obniżka ceny), czy wady towaru będą usunięte u Kupującego czy też towar powinien być dostarczony do miejsca wskazanego przez Lazzoni Group na koszt Kupującego.
5.10    Zgłaszanie reklamacji dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej na e-mail: serwis@lazzonigroup.pl z podaniem numeru obrabiarki oraz dokładnym opisem usterki i zdjęciami
5.11    Odpowiedzialność Lazzoni Group z tytułu zawartych umów jest ograniczona wyłącznie do roszczeń określonych w niniejszych OWU stosownie do treści przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego oraz udzielonej gwarancji, z wyłączeniem roszczeń wynikających z rękojmi.
5.12    Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany, Lazzoni Group odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną. 
5.13    Lazzoni Group zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.
5.14    Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.
5.16    W momencie reklamacji obrabiarki, narzędzi czy akcesoriów firma Lazzoni Group wymieni dany towar na nowy, reklamowany zostanie poddany kontroli jakości. Jeśli kontrola jakości wykaże usterkę wynikającą z winy użytkownika towar zostanie zwrócony, a koszty nowego towaru, ekspertyzy oraz wysyłki poniesie Kupujący.
5.17    Maszyny używane oraz poekspozycyjne nie są objęte gwarancją, a wszelkie inne ustalenia wymagają formy pisemnej.
5.18    Dodatkowe uzgodnienia wymagają formy pisemnej, uzgodnienia ustne nie są wiążące.  

6.    Zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej
6.1    Lazzoni Group zastrzega sobie prawo własności sprzedanych towarów do chwili zapłaty przez Kupującego pełnej ceny wszystkich towarów.
6.2    W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego Lazzoni Group ma prawo na koszt Kupującego żądać wydania zastrzeżonego co do własności towaru w celu zabezpieczenia na nim swoich praw. Niniejszego żądania nie uznaje się za wykonanie prawa odstąpienia od umowy.
6.3    Zastrzeżenie prawa własności sprzedanych towarów jest skuteczne względem wierzycieli Kupującego, jeżeli ma formę pisemną.
6.4    Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący zastrzeżenie prawa własności na rzecz Lazzoni Group. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Lazzoni Group w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie Lazzoni Group.
6.5    Kupujący nie ma prawa zbycia wierzytelności przysługujących od Lazzoni Group na rzecz osób trzecich.

7.    Miejsce wykonania, właściwość sądów
7.1    Dla wykładni i stosowania niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie. 
7.2    Jeżeli umowa niniejsza została zawarta między Przedsiębiorcami, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby spółki Lazzoni Group.
7.3    Jeżeli umowa niniejsza została zawarta z osobą niebędącą Przedsiębiorcą, wszelkie spory mogące wyniknąć na tle jej realizacji rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Konsumenta lub zgodnie z warunkami określonymi przepisami prawa.
7.4    Rozstrzyganie sporów w trybie online:
Komisja Europejska pod poniższym linkiem ec.europa.eu/consumers/odr/ udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS). Lazzoni Group zakłada, że w każdym wypadku, wspólnie z Klientem może osiągnąć, satysfakcjonujące obie strony, rozwiązanie. Ze względu na to, Lazzoni Group nie jest zobowiązany do udziału w tej formie rozstrzygania sporów online, i nie będzie w nich uczestniczyć.

Zmień język